REGULAMIN I POLITYKA COOKIES

DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące korzystania z Internetowego Sklepu BS Manufaktura dostępnego pod adresem http://bsmanufaktura.pl . Operatorem Internetowego Sklepu BS Manufaktura – Sprzedającym jest Bartosz Szólc, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą BS MANUFAKTURA Bartosz Szólc z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kosmicznej 52 lok. 4, 40 – 457 Katowice, NIP: 9542600066, Regon: 360651796, tel.: +48 502-929-461. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej http://www.bsmanufaktura.pl podawane są w polskich złotych ( PLN) i zawierają podatek VAT. Kupującym może być Konsument tj. osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo Przedsiębiorca, czyli osoba wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep internetowy BS Manufaktura prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.bsmanufaktura.pl . Zamówienia realizowane są na terytorium Polski jak i poza jej granicami. Produkty zakupione w sklepie internetowym BS Manufaktura dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy spedycyjnej Siódemka i K-EX. Istnieje możliwość śledzenia przesyłki kurierskiej i kontrolowania stanu realizacji zamówienia na stronie internetowej firmy spedycyjnej Globkurier.pl . Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: -przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0, Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.6, Chrome w wersji nie starszej niż 7 lub Opera w wersji nie starszej niż 10, – włączona obsługa Java Script- aktywny adres e-mail.REJESTRACJA LUB ZAKUPY BEZ REJESTRACJI

Zakupu w sklepie internetowym BS Manufaktura dokonać można bez rejestracji  tj. bez zakładania indywidualnego konta użytkownika lub z rejestracją tj. z założeniem indywidualnego konta użytkownika.

Aby dokonać zakupu bez rejestracji, po wyborze produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” należy wypełnić formularz z danymi, które znajdują się pod informacją „Nie chcę zakładać konta, chcę zrobić szybkie zakupy”.  Dane, które obowiązkowo należy podać to: adres mailowy, imię i nazwisko, adres dostawy oraz numer telefonu kontaktowego.

Aby założyć indywidualne konto użytkownika należy kliknąć w znajdującą się na stronie internetowej www.bsmanufaktura.pl zakładkę „Rejestracja”, podać swój adres e-mail i kliknąć w przycisk „Rejestruj” lub po dokonaniu wyboru produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” oraz po podaniu adresu e-mail kliknąć w przycisk „Rejestruj”.  Do rejestracji niezbędne jest: podanie oprócz adresu e-mail, także danych osobowych, danych adresowych, ustawienie własnego hasła, podanie numeru telefonu kontaktowego oraz skrótu do adresu, za pomocą którego użytkownik będzie go wybierał.

Użytkownik posiadający indywidualne konto użytkownika, może korzystać z usług sklepu w każdym czasie poprzez zalogowanie się. Aby się zalogować należy kliknąć w zakładkę „Rejestracja” lub „Moje konto”, wpisać w formularzu adres e-mail i hasło do konta, a następnie kliknąć przycisk „Zaloguj”. Konto stanie się wówczas aktywne. Zalogować można się również  w terminie późniejszym tzn. po dokonaniu wyboru produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” można podać swój adres e-mail oraz hasło do konta i kliknąć w przycisk „Zaloguj” , który znajduje się pod zapytaniem „Już zarejestrowany?”

 

ZAMÓWIENIA, ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej BS Manufaktura można składać 24 godziny na dobę.

Złożenie zamówienia składa się z następujących czynności:
– spośród towarów prezentowanych na stronie internetowej www.bsmanufaktura.pl, należy wybrać właściwy i zaznaczyć opcję „Do koszyka”,
– w dalszej kolejności należy wybrać metodę płatności tj. przelew standardowy, płatność za pobraniem, płatność kartą kredytową Visa lub Mastercard za pośrednictwem PayPal czy też kartą lub szybkim przelewem za pośrednictwem PayU i potwierdzić zamówienie.

Po złożeniu zamówienia,  w terminie 24 godzin (w przypadku dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku), Kupujący otrzyma drogą elektroniczną lub telefonicznie, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

Realizacja zamówienia (w tym dostawa towaru) nastąpi w terminie od 24 godzin, maksymalnie do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z płatnością za pobraniem lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, w przypadku płatności przelewem.

 

PŁATNOŚCI

W sklepie internetowym BS Manufaktura można zapłacić za zamówione towary w następujący sposób:
– przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego tj. BS MANUFAKTURA Bartosz Szólc z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kosmicznej 52 lok. 4, 40 – 457 Katowice, numer rachunku bankowego: 94 1140 2004 0000 3502 7551 7420, w tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia.
– zapłacić przy odbiorze towaru, przy tzw. przesyłkach za pobraniem

Sprzedający wystawia faktury VAT na wyraźne życzenie Kupującego. Kupujący, po wyborze produktu i zaznaczeniu opcji „Do koszyka” powinien zaznaczyć, że żąda wystawienia faktury VAT. Przedsiębiorca wypełnia formularz z danymi: nazwą firmy, siedzibą firmy oraz podaje numer NIP.

 

KOSZTY I SPOSÓB DOSTAWY

Kurier Siódemka i K-EX
98,8% przesyłek nadawanych firmą kurierską dociera do klienta w ciągu 24 godzin od nadania. Wszystkie przesyłki nadawane firmę Siódemka i K-EX są standardowo ubezpieczone. Przesyłkę można śledzić podając nr listu przewozowego na stronie: globkurier.pl . Na tej stronie znajdują się także dane kontaktowe do firmy Globkurier.

Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju dostawy. Szczegółowy opis kosztów znajduje się w zakładce „ Wysyłka” na stronie głównej sklepu.
WARUNKI ODSTĄPIENIA I ROZWIĄZANIA UMOWY SPRZEDAŻY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres sklepu internetowego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot kosztów poniesionych przez Kupującego w związku z odstąpieniem od umowy zostanie dokonany niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni przekazem pocztowym na adres wskazany przez Kupującego lub przelewem na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o której mowa powyżej nie przysługuje Kupującemu w przypadku, gdy dokonuje zakupu jako Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą.

REKLAMACJE

Każdy zakupiony w Sklepie produkt objęty jest gwarancją producenta. Gwarancja producenta nie wyklucza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.

Reklamacje można składać w każdej formie między innymi poprzez:
– przesłanie reklamacji na adres e-mail : kontakt@bsmanufaktura.pl
– przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: BS MANUFAKTURA Bartosz Szólc, ul. Kosmiczna 52 lok. 4, 40 – 457 Katowice

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru, na koszt Sprzedającego.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

Jeżeli Kupujący, z przyczyn określonych w ust. 4, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Operator sklepu internetowego BS Manufaktura, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym, firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim oraz serwisom obsługującym płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

Użytkownik potwierdza prawidłowość danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji.

Podanie danych w formularzu rejestrowym czy w formularzu zamówienia towaru bez rejestracji jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.

Dane osobowe Użytkowników podlegają ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie.

Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

Użytkownik ma prawo skorzystania z prawa domagania się uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia danych z systemu Sklepu.

Użytkownik może złożyć stosowne żądanie w tym zakresie w każdej formie miedzy innymi poprzez:
– przesłanie wniosku na adres e-mail : kontakt@bsmanufaktura.pl
– przesłanie wniosku drogą pocztową na adres siedziby Sprzedającego: BS MANUFAKTURA Bartosz Szólc ul. Kosmiczna 52 lok. 4, 40 – 457 Katowice

Operator Sklepu, na wniosek Użytkownika udziela pisemnej informacji o przysługujących Użytkownikowi prawach oraz udziela wszelkich informacji, związanych z dokonywaną przez Użytkownika kontrolą przetwarzania jego danych osobowych. Odmowa udzielenia informacji przez Operatora Sklepu może nastąpić wyjątkowo, tylko wtedy gdyby udzielenie informacji spowodowałoby:
– ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,
– zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,
– istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z usunięciem konta Użytkownika. Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i zaprzestanie tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

POLITYKA COOKIES

– Polityka dotycząca plików cookies
Niniejszy serwis  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Przez używanie stron niniejszego serwisu wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką.  Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez nasz serwis, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron tej witryny.
– Co to są cookies?
Cookies  to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na  komputerze, tablecie, smartphonie lub innym urządzeniu końcowym w momencie, gdy użytkownik odwiedza  różne strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” (czas jego istnienia), oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową.
– Do czego używane są  cookies?
W tej witrynie pliki cookies wykorzystywane są do:utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu ponowne logowanie nie jest wymagane na każdej podstronie serwisu,do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć twórcom tej witryny, jak używane są  strony serwisu i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności i treści,ułatwienia korzystania z serwisu.
– Jak długo przechowywane są dane w cookies?
Na stronach serwisu  używane są dwa rodzaje ciasteczek: sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji w serwisie, stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.
– Typy cookies wykorzystywane w ramach serwisu:
niezbędne – zapewniają poprawne funkcjonowanie stron serwisu,
wydajnościowe – zbierają informacje o sposobie użytkowania stron serwisu
funkcjonalne – zapamiętują ustawienia i personalizację interfejsu użytkownika, np. języka strony

ZMIANA USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

Google Chrome -Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę Ustawienia.Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.Wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.
Mozilla FireFox – Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox) i wybrać  Opcje.W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Opera – Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:Kliknąć Preferencje,  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie Ciasteczka.Wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Microsoft Internet Explorer – Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.Wybrać zakładkę Prywatność.Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).lubKliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.
Safari – Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:W menu Safari wybrać opcję Preferencje.Kliknąć ikonę Prywatność.Zaznaczyć żądane ustawienia.W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów i odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176) oraz Kodeksu Cywilnego.

Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.